Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu poinformować Pana/Panią o przetwarzaniu, jakim poddawane są Pana/Pani dane osobowe podczas przeglądania lub korzystania z usług zawartych na naszej stronie internetowej, aby miał(a) Pan/Pani możliwość swobodnego podjęcia decyzji o tym, czy pragnie Pan/Pani udostępnić swoje dane w celach, o których mowa w niniejszym dokumencie.

1.    Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie moich danych osobowych?

Informujemy, że podmiotem odpowiedzialnym za dane osobowe, o których podanie proszony jest Użytkownik, jest: JMA Alejandro Altuna S.L.U. z siedzibą pod adresem CALLE BIDEKURTZETA KALEA, 6 20500 ARRASATE/MONDRAGON, GUIPUZKOA, HISZPANIA (dalej: JMA).

Możliwe formy kontaktu:

•    Pod adresem poczty elektronicznej: marketing@jma.es
•    Pod numerem telefonu: +34 943793000

2.    W jakim celu będą przetwarzane moje dane osobowe?

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

•    Obsługa wniosków.
•    W przypadku zamówienia któregokolwiek z naszych produktów lub usług użyjemy Pana/Pani danych osobowych do ich obsługi i rozliczenia.
•    W przypadku CV uznajemy, że przesłał(a) nam Pan/Pani ten dokument w celu bezterminowego przechowywania, aby możliwy był Pana/Pani udział w obecnych lub przyszłych procesach rekrutacji, bez uszczerbku dla przysługującego Panu/Pani prawa do wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, z którego to prawa może Pan/Pani skorzystać nieodpłatnie w dowolnym momencie.
•    Przechowujemy Pana/Pani dane kontaktowe w celu okresowego informowania Pana/Pani o produktach i usługach naszej firmy oraz podmiotów trzecich, które naszym zdaniem mogą Pana/Panią zainteresować.
•    Poznanie Pana/Pani upodobań i preferencji w celu poprawy jakości naszych produktów i usług.
•    Rejestracja adresu IP używanego do przeglądania naszej witryny oraz Pana/Pani nawyków konsumenckich w celu zarządzania działalnością marketingową naszej firmy.
•    Używamy plików cookie to doskonalenia i personalizacji świadczonych usług oraz w celu ułatwienia poruszania się po witrynie.

3.    Informacje handlowe

Udostępnienie danych osobowych za pośrednictwem któregokolwiek z naszych formularzy rejestracyjnych oznacza wyraźną zgodę na otrzymywanie od nas informacji własnych lub należących do podmiotów trzecich, które naszym zdaniem mogą Pana/Panią zainteresować. Wysyłanie tych informacji stanowi istotną część naszej działalności handlowej i jest ono powiązane z zamówieniem któregokolwiek z naszych produktów lub usług.

Informujemy jednak, że może Pan/Pani w każdej chwili i w sposób bezpłatny wyrazić sprzeciw wobec otrzymywania tego rodzaju korespondencji, wysyłając wiadomość e-mail na adres wskazany w pierwszym punkcie niniejszego dokumentu.

4.    Przez jaki okres przechowywane będą moje dane osobowe?

Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres absolutnie konieczny do świadczenia zamówionej usługi lub zamówionego produktu. Po zakończeniu świadczenia usługi lub okresu gwarancji udzielonej na zakupione produkty będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez okres pięciu lat, który jest standardowym terminem przedawnienia odpowiedzialności cywilnej lub handlowej. Należy jednak mieć na uwadze, że wspomniane okresy przechowywania mogą ulec wydłużeniu w wyniku zmiany przepisów lub ustalenia odpowiedzialności karnej. Po przedawnieniu zakresu odpowiedzialności wynikającego z umowy przystąpimy do zniszczenia wszystkich Pana/Pani danych osobowych.

Chcielibyśmy zachować Pana/Pani dane kontaktowe bezterminowo w celu okresowego informowania Pana/Pani o produktach i usługach naszej firmy lub podmiotów trzecich, które naszym zdaniem mogą Pana/Panią zainteresować. W związku z powyższym, jeżeli nie życzy sobie Pan/Pani otrzymywania informacji handlowych naszej firmy lub podmiotów trzecich, może Pan/Pani wyrazić sprzeciw, kierując wniosek na następujący adres:

5.    Jakie dane muszę udostępnić?

Wszystkie żądane dane osobowe oznaczone gwiazdką są niezbędne do nabycia lub zamówienia naszych produktów lub usług. W przypadku niepodania którejkolwiek z obowiązkowych informacji nie będziemy mogli zapewnić Panu/Pani obsługi.

6.    Czy moje dane osobowe będą przekazywane podmiotom trzecim?

Pana/Pani dane kontaktowe mogą być przekazywane wyłącznie firmom należącym do grupy kapitałowej JMA na podstawie uzasadnionego interesu biznesowego w celu bieżącego informowania Pana/Pani o naszych produktach i usługach, bez uszczerbku dla przysługującego Panu/Pani prawa do wycofania wyrażonej zgody, z którego to prawa może Pan/Pani skorzystać nieodpłatnie w sposób opisany poniżej. Więcej informacji na temat grupy kapitałowej JMA i tworzących ją spółek można znaleźć na stronie internetowej www.jma.es

7.    Prawa

    Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych.
    Ma Pan/Pani prawo do zażądania sprostowania lub usunięcia swoich danych.
    Może Pan/Pani w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę.
    Może Pan/Pani zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
    Może Pan/Pani wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
    Ma Pan/Pani prawo do przeniesienia swoich danych osobowych.

Aby skorzystać z któregokolwiek z wymienionych praw, należy skierować stosowny wniosek na adres jednostki odpowiedzialnej za prowadzenie zbioru danych, określonej w pierwszym punkcie niniejszej polityki prywatności. Aby uzyskać więcej informacji na temat przysługujących Panu/Pani praw lub sposobu ich egzekwowania, może Pan/Pani zwrócić się do hiszpańskiej agencji ds. ochrony danych (Agencia Española de Protección de Datos) –www.agpd.es-.

8.    Pliki cookie

Informujemy, że systemy firmy JMA wykorzystują pliki cookie wyłącznie w celu doskonalenia i personalizacji świadczonych usług oraz ułatwienia poruszania się po witrynie. Pliki cookie są przypisywane wyłącznie anonimowemu użytkownikowi i komputerowi, lecz nie umożliwiają dostępu do danych osobowych. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę na twardym dysku komputera. Podczas Pana/Pani wizyty w naszej witrynie nasz serwer rozpozna pliki cookie i przekaże nam informację na temat języka wybranego podczas ostatniej wizyty. Większość przeglądarek automatycznie zezwala na zastosowanie plików cookie, lecz istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki tak, aby na ekranie komputera wyświetlał się komunikat o pobraniu plików cookie, uniemożliwiając ich instalację na twardym dysku urządzenia.

Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć pod adresem:  https://etraining.jma.es/pl/polityka-w-zakresie-plikow-cookies/co-7/

9.    Jakość danych

Użytkownik gwarantuje, że dane osobowe udostępnione JMA są prawdziwe i zobowiązuje się do poinformowania o jakiejkolwiek zmianie tych danych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody lub straty bezpośrednie lub pośrednie, które mógłby wyrządzić JMA lub jakiejkolwiek innej osobie na skutek podania w formularzach fałszywych, niedokładnych, niekompletnych lub nieaktualnych danych. Użytkownik nie powinien podawać danych osobowych innych osób bez ich uprzedniej, świadomej zgody po zapoznaniu się z treścią niniejszej polityki prywatności. Ponadto Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za podanie tych danych.

10.    Poufność

Pana/Pani dane osobowe są uznawane za informacje poufne, dlatego wszelkie ich przetwarzanie odbywa się przy zachowaniu maksymalnej poufności względem podmiotów trzecich i przy zastosowaniu środków bezpieczeństwa koniecznych do zagwarantowania bezpieczeństwa.

11.    Środki bezpieczeństwa
Firma JMA przyjęła niezbędne środki, aby uniknąć nieuprawnionej modyfikacji, utraty, przetwarzania lub nieautoryzowanego dostępu do danych osobowych, w każdej chwili mając na uwadze bieżący postęp technologiczny, charakter przechowywanych danych i ryzyko, na jakie są one narażone, niezależnie od tego, czy jest ono wynikiem działania człowieka lub środka fizycznego lub naturalnego, jednak Użytkownik powinien pamiętać, że środki bezpieczeństwa stosowane w internecie nie są niezawodne.

12.    Warunki szczególne

Niektóre usługi świadczone przez JMA mogą zawierać warunki szczególne oparte na określonych założeniach w zakresie ochrony danych osobowych. W każdym takim przypadku stosuje się odnośne warunki szczególne. W zakresie nieregulowanym warunkami szczególnymi stosuje się pomocniczo warunki ogólne ujęte w niniejszej polityce prywatności.

13.    Osoby niepełnoletnie

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 14 lat potrzebują zgody rodziców lub opiekunów prawnych w celu udostępnienia swoich danych osobowych w witrynie JMA.